Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Pedagog i Psycholog

W Gimnazjum nr 1 zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny.

Pedagog: mgr Małgorzata Czernicka - pedagog ,pedagog  specjalny, terapeuta, instruktor teatralny.


Nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem pracy w gimnazjum.
Wykształcenie zawodowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza , Pedagogika resocjalizacyjna i Terapia Pedagogiczna, Studium Specjalne w Zakresie Socjoterapii , Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej Instytutu Terapii  Gestalt, Oligofrenopedagogika, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna,  Wiedza o teatrze, Edukacja dla Bezpieczeństwa, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki i tyflopedagogiki.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określanie form, sposobów zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli ,działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontakt z instytucjami wspierającymi proces wychowania i profilaktyki.

Godziny pracy:
Poniedziałek: 10.30 -16.00
Wtorek : 8.00- 13.00
Środa: 8.00 -13.30
Czwartek: 8.00 -13.00
Piątek: 8.00 -11.00
Dyżur dla rodziców : Poniedziałek:15.00 -16.00


Psycholog: mgr Anna Sokołowska

Psycholog z kilkuletnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą, także z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Wykształcenie zawodowe: Psychologia, Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny, Psychoterapia Systemowa Rodzin (w trakcie)

Do zadań psychologa szkolnego należy:

Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych uczniów, udzielanie konsultacji, porad i wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej, współpraca z wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów wychowawczych, wspieranie w procesie wychowawczym, prowadzenie zajęć z zakresu psychoprofilaktyki i psychoedukacji, pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji indywidualnych, rówieśniczych lub rodzinnych.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.00-15.00

Wtorek: 8.00-12.00

Środa: 9.00-14.00

Czwartek: 8.00-12.00

Piątek: 8.00-13.00

Dyżur dla rodziców:

Poniedziałek: 14.00-15.00

Środa: 13.00 - 14.00

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster